Dokładamy wszelkich starań, żeby byli Państwo zadowoleni z usług Kancelarii. Wynagrodzenie jest zawsze określane na podstawie umowy z klientem, co wynika wprost z art. 16 ustawy prawo o adwokaturze. 

Wynagrodzenie kancelarii płatne jest z górywszystkie usługi opodatkowane są 23% stawką podatku VAT. W szczególnych przypadkach możliwe jest rozłożenie należności na raty.

Wynagrodzenie Kancelarii nie zawiera opłat skarbowych, sądowych i innych kosztów dodatkowych (koszty wydania odpisów i zaświadczeń urzędowych, koszty ekspertyz i analiz, koszty tłumaczenia dokumentów z języków obcych itp).

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i gwarantujemy wyważone koszty współpracy, które każdorazowo uzgadniamy przed podjęciem się prowadzenia konkretnej sprawy. Klienci zawsze są informowani o wszelkich następstwach planowanych działań oraz o ocenie szans ich powodzenia.


Możliwe są przynajmniej trzy rodzaje rozliczeń:

ryczałtowe (ryczałt) –umówione wynagrodzenie obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie danej sprawy, a umowa określa z góry zakres czynności kancelarii objętych wynagrodzeniem ryczałtowym. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia.

godzinowe – podstawą określenia wynagrodzenia jest czas poświęcony na pracę przy danej sprawie. Wynagrodzenie zależne jest od ilości godzin poświęconych na pracę kancelarii w przyjętym cyklu rozliczeniowym.

– za sukces (tzw. success fee) –wynagrodzenie płatne w przypadku wygrania przez kancelarię sprawy. Taką formę rozliczeń stosowana jest jedynie łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym lub godzinowym. Przepisy prawa obowiązującego zakazują adwokatowi zawierania umów, w których wynagrodzenie adwokata będzie płatne tylko w przypadku wygrania przez niego sprawy.


Szacunkowy koszt porady prawnej dla Klienta indywidualnego wynosi kwotę 300 PLN brutto. Porada obejmuje jedno, około godzinne spotkanie. W razie, gdyby zdecydowali się Państwo powierzyć kancelarii dalsze prowadzenie sprawy, koszt porady zostanie zaliczony na poczet wynagrodzenia za dalszą obsługę prawną. 

Koszt sporządzenia lub opiniowania umowy czy też sporządzenia pisma procesowego zależy od stopnia skomplikowania, stopnia szczegółowości dokumentu oraz terminu wykonania prac. Koszt prowadzenia sprawy sądowej jest za każdym razem ustalany indywidualnie i zależy od charakteru sprawy, złożoności oraz jej pracochłonności.

W celu uzyskania informacji o orientacyjnej wysokości wynagrodzenia proszę o kontakt telefoniczny pod numerem +48 794 555 375 ,pocztą elektroniczną kancelaria@adwokatsady.pl lub skorzystanie z formularza kontaktowego na stronie głównej.