Dzisiaj trochę wiedzy odnośnie samego złożenia wniosku o upadłość.

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości inicjowane jest zazwyczaj poprzez wniosek dłużnika, choć ustawa dopuszcza możliwość złożenia wniosku przez wierzyciela (w niniejszym tekście skupię się jednak na postępowaniu inicjowanym na wniosek dłużnika). Wniosek składa się na urzędowym formularzu, który dostępny jest do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Składa się go w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, ewentualnie sądem właściwym do rozpoznania wniosku może być sąd, w którego zasięgu znajduje się znaczna część majątku dłużnika. 

Termin, który jest właściwy do jego złożenia to czas nie dłuższy niż 30 dni, liczony od momentu, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań.

W związku z obowiązującymi od wczoraj przepisami, zmianie uległy wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości. Do dotychczasowego katalogu informacji, które powinien zawierać wniosek dodano wymogi wskazania:

  • NIP dłużnika, o ile dłużnik posiadał taki numer w ciągu dziesięciu lat przez złożeniem wniosku;
  • informacji o osiąganych przez dłużnika przychodach oraz kosztach poniesionych na utrzymanie jego oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika (np. dzieci, małżonka), w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;
  • informacji o czynnościach prawnych, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach, dokonanych przez dłużnikach w ostatnich dwunastu miesiącach przez dniem złożenia wniosku;
  • informacji o czynnościach prawnych, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10.000 zł (np. zawarcie umowy sprzedaży lub kupna, darowizna), dokonanych przez dłużnikach w ostatnich dwunastu miesiącach przez dniem złożenia wniosku.

Ponadto, ustawodawca wraz z nowelizacją wprowadził obowiązek, który wcześniej dotyczył jedynie przedsiębiorców, – tj. konieczność złożenia oświadczenia o prawdziwości danych zawartych we wniosku. Ma to na celu szczersze zabezpieczenie praw wierzycieli oraz ograniczenie nadużyć, których dopuszczali się nierzetelni dłużnicy, składając wniosek o ogłoszenie upadłości jedynie w celu uchylenia się od odpowiedzialności za zawarte zobowiązania. W przypadku, gdy oświadczenie zostanie złożone, a nie będzie zgodne z prawdą, dłużnik będzie ponosił odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. 

Mam nadzieję, że informację, które Wam przekazuję są przydatne i już teraz zapraszam na jutrzejszą porcję wiedzy. 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *